L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs

Dijous, 19 d'agost de 2021 a les 00:00

Al portal de transparència del consistori cebrianenc (https://santcebriadevallalta.eadministracio.cat/board) hi trobareu l’annex del Codi de Conducta aprovat.

En la darrera sessió de ple municipal es va aprovar inicialment el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. I és que d’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.

Al portal de transparència del consistori cebrianenc (https://santcebriadevallalta.eadministracio.cat/board) hi trobareu l’annex del Codi de Conducta aprovat.

Aquest codi té dos objectius fonamentals: establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven; i el segon, determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

A més, també s’ha aprovat la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de conducta que estarà format per un representant de cada partit polític amb representació municipal.

Darrera actualització: 16.08.2021 | 12:06