Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimarts, 4 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr
Documentació adjunta

BAN municipal mesures de prevenció d’incendis forestals

12 de juny de 2020


D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya (DOGC nº978, de 15 d’abril) i la Llei i el Reglament d’Incendis Forestals (BOE de 7 de desembre de 1968 i BOE de 13 de febrer de 1973) i el Decret 64/1995, de7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC nº 2022, de 10 de març.

PRIMER:

Que està prohibit, durant el período comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, ambdós dies inclusius, a tot el terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta :

a)    Encendre foc a l’aire lliure per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

a.    Cremar rostolls, marges o restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

b.    Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mata guspires dins de les àrees recreatives i a les parcel·les de les urbanitzacions.

c.    Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

b) Llençar objectes encesos.

c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d’inici d’un foc.

d) Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

SEGON:

No obstant el que disposa en punt primer, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrá concedir autoritzacions. Per encendre foc s’haurà de sol·licitar a aquest Ajuntament indicant el motiu i el lloc on s’ha de fer o bé a les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderi a i Pesca (DARP), que resoldran sobre la sol·licitud

Les autoritzacions per a la utilització de bufadors o similars es tramitaran directament a les oficines comarcals del DARP.

TERCER:

Que els veïns de les urbanitzacions i de cases de fora del casc urbà, hauran de mantenir les parcel·les netes de vegetació.

QUART:

Les capçades dels aprofitaments forestalls que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran de sòl. En cap cas no es podrán deixar dins d’una franja de 20 metres d’amplada a banda dels camins.

CINQUÈ:

Que en virtut del Decret 64/1995, de 7 de març, del DARP, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, aquest terme municipal ha estat declarat “ zona d’alt risc d’incendis forestals”, durant el período comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós inclosos.

Per tant, en tot el terme municipal, en el período esmentat, excepte autorització expressa i excepcional del Director General del Medi Natural i d’aquesta Alcaldia,

a)    No s’autoritzaran treballs que generin restes vegetals.

b)    Quedaran en suspens totes les autoritzacions atorgades per encendre foc

SISÈ:

Que l’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències, pot establir les normes addicionals que consideri necessàries quan es requereixen.

SETÈ:

Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes a la vigent normativa sobre Incendis Forestals, será objecte de denúncia a qualsevol de les Oficines Comarcals del DARP.

Les persones que passin, treballin o romanguin en les forests i zones forestals vénen obligades a cumplir totes les indicacions que, en prevenció d’incendis, els siguin fetes pels Agents Rurals, Guardes, Vigilants i altres Agents de l’Autoritat i facilitaran la seva identitat si fossin requerits per fer-ho.

Qualsevol que descobreixi l’existència o el començament d’un incendi forestal, intentarà extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància o la intensitat del foc. En cas contrari, ha de donar avís immediat utilitzant el mitjà més ràpid i segur a aquesta Alcaldia o a l’Agent més proper que trobi.

L’Alcaldia podrà mobilitzar els mitjans materials existents a la seva jurisdicció: vehicles, remolcs, bótes, motoserres, excavadores, així com altres útils i eines necessàries per a l’extinció dels sinistres, i els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o facilitar-ne la seva utilització.

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.


Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219