Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 18 de juliol

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EDICTE: APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS ANY 2014

25 d'octubre de 2013


  • Data pub. oficial: 25 d'octubre de 2013

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en sessió plenària de data del 24 d’octubre de 2013, amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

 

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals, codificada amb el núm. 15.

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost Municipal sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres.

Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per Llicències o la Comprovació d’Activitats Comunicades en Matèria d’Urbanisme.

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per Documents Administratius.

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa de Recollida d’Escombraries.

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola Bressol.

Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions situats en terrenys d’ús públic i Industries del Carrer i Ambulants i Rodatge Cinematogràfic.

Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per la Prestació dels Serveis d’Intervenció Administrativa en l’Activitat dels Ciutadans i les Empreses a través del sotmetiment a Prèvia Llicència, Comunicació Prèvia o Declaració Responsable i pels Controls Posteriors a l’Inici de les Activitats.

Tercer. Imposar la Taxa per al Servei de Transport Públic a Demanda, mitjançant l’aprovació del text i quadre de tarifes de la mateixa, que passarà a ser l’Ordenança Fiscal núm. 38a.

Quart. Imposar els Preus Públics que la corresponent ordenança recull, mitjançant l’aprovació del text i quadre de tarifes de la mateixa, que passarà a ser l’Ordenança Fiscal núm. 39a.

Cinquè. Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona sota els criteris següents:

1.    Es publicaran íntegrament els textos de les modificacions introduïdes en les ordenances vigents durant l’any 2014.

2.    Es publicarà integrament la totalitat del text de la nova ordenança fiscal núm. 38a i 39a.

Sisè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades i de les noves Ordenances núm. 38a i 39a , durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219