Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 18 de juliol

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EDICTE : APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DELIMITACIÓ POLIGONAL CAN PALAU

28 d'octubre de 2013


  • Data pub. oficial: 22 d'octubre de 2013

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en sessió ordinària del 30 de setembre de 2013, va aprovar de forma definitiva el projecte de delimitació poligonal dels sòls inclosos a la Urbanització Can Palau. El que es fa públic donant compliment al que estableixen els articles del 122 al 125 (ambdós inclosos) del Decret 305/2006, de 18 juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes, o bé directament contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar, en ambdós supòsits, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent (article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).

 

Sant Cebrià de Vallalta, 2 d’octubre de 2013

L’alcaldessa, Antonia Benítez González

Enllaços relacionats

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219