Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 18 de juliol

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EDICTE : INICI TRAMITACIÓ EXPEDIENT REPARCEL·LACIÓ VISTAMAR I SUSPENSIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES

28 d'octubre de 2013


  • Data pub. oficial: 22 d'octubre de 2013

Pel present es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2013 va acordar:     

1. En relació a l’inici de la tramitació de l’expedient de reparcel·lació:     

Iniciar la tramitació de l’expedient de reparcel·lació dels sòls inclosos a la Urbanització Vistamar, així com sol·licitar al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, certificació de titularitat i càrregues de les finques incloses a la Urb. Vistamar,  estenent-se al marge de cada finca nota expressiva conforme són objecte de reparcel·lació, d’acord amb el que s’estableix a l’article 131.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.     

Tanmateix, segons el què disposa l’article 132 del Reglament de la Llei d’urbanisme, requerir als propietaris per tal que  en el termini de 15 dies hàbils, presentin a l’Ajuntament els títols de propietat i notifiquin de l’existència de titulars d’altres drets reals afectats existents sobre llurs finques, amb l’aportació, si s’escau, dels corresponents títols que acreditin dites titularitats.     

 

2. En relació a la suspensió de l’atorgament de llicències:     

Comunicar als propietaris que d’acord amb el que disposa l’article 125.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, que l’inici de l’expedient comporta, sense necessitat de declaració expressa, la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, rehabilitació, reforma, enderroc i instal·lació de noves activitats, sens perjudici de les actuacions vinculades estrictament a les obres de manteniment, conservació, reparació de danys i supressió de barreres arquitectòniques per a l’accés a habitatges i elements auxiliars, les quals podran ser autoritzades. Els efectes de la suspensió s’ajustaran al que disposa l’article 74 del mateix text refós de la Llei d’Urbanisme de 3 d’agost de 2010. L’efectivitat de la suspensió de llicències d’obres serà a partir de l’endemà de la darrera publicació de les previstes en el punt tercer d’aquesta Resolució.     

 

El que es fa públic d’acord amb el que estableix l’article 23.1b) del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol).     

 

Sant Cebrià de Vallalta, 2 d’octubre de 2013     

L’alcaldessa, Antonia Benítez González     

    

 

Enllaços relacionats

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219