Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 18 de juliol

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EDICTE: APROVACIÓ INCIAL PROJECTE "MILLORES EN LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC"

30 d'octubre de 2013


  • Data pub. oficial: 12 de novembre de 2013

Pel present es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2013 va acordar:

 

Aprovar inicialment el projecte tècnic municipal titulat: “Millores en la Xarxa d’Enllumenat Públic 2013”; pel present resta obert període d’informació pública, per termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el BOPB, als efectes de que tots els interessats puguin examinar el corresponent expedient administratiu i documentació tècnica formativa del mateix, i per la presentació de suggeriments i reclamacions, si s’escauen.

 

El que es fa públic d’acord amb el que estableix l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), així com els articles 35 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

 

Sant Cebrià de Vallalta, el dia 22 d’octubre de 2013

L’alcaldessa,

 

 

 

 

 

 

Antonia Benítez González

 

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219