Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 18 de juliol

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE SOL·LICITUD DE CONSTRUCCIÓ D’UN REBLIMENT DE TERRES FRONT INUNDACIONS AL CÀMPING LA VERNEDA

19 de juliol de 2017


  • Data pub. oficial: 19 de juliol de 2017

Es fa saber (d’acord amb el que estableix l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya), modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, que el promotor de la llicència urbanística amb número d’expedient 864/2017 ha sol•licitat la construcció d’un rebliment de terres front inundacions al Càmping La Verneda situat a l’Av. Maresme, núm. 35 d’aquest municipi.

S'obre el termini d'informació pública pel període d'un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web de l’Ajuntament i a un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació, en el transcurs del qual totes les persones interessades podran examinar el corresponent expedient (projecte tècnic, estudi d’impacte paisatgístic i l’expedient administratiu), i fer ús del seu dret de presentar les al•legacions oportunes, si procedeixen, segons la tramitació que preveu l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010.

Sant Cebrià de Vallalta el dia 14 de juliol de 2017

L'alcaldessa

Sonia Scafa Alvarez


Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219