Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 29 de març

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal de TwitterVisita el nostre canal Flickr

Tauler d'anuncis

CONVOCATÒRIA PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DEL 30 DE MARÇ DE 2017

27 de març de 2017

De conformitat amb el que estableix l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R. D. 2568/1986 de 28 de novembre, es fa públic que per l’Alcaldia s’ha convocat el Ple de l’Ajuntament a sessió pública ordinària a celebrar el dijous 30 de març de 2017, a les 19 hores, amb el següent: ORDRE DEL DIA: 1r PUNT. Aprovació esborrany de la sessió anterior 2n PUNT. Aprovació provisional ordenança núm.

EDICTE: APROVACIÓ PADRÓ TAXA ESCOLA BRESSOL MES D'ABRIL DE 2017

9 de març de 2017

Clica el document adjunt per més informació.

RESULTAT DEFINITIU PROCÉS SELECTIU MESTRE ESCOLA BRESSOL

9 de febrer de 2017

Clicant al document adjunt trobareu el resultat definitiu del procés selectiu de mestre d'escola bressol.

EDICTE: APROVACIÓ PADRÓ TAXA ESCOLA BRESSOL MES DE MARÇ DE 2017

7 de febrer de 2017

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament (actuant per delegació de l’Alcaldia) va acordar, en sessió del 6 de febrer de 2017 el següent: Primer. Aprovar el padró de les taxes de l’escola bressol corresponent al mes de Març de 2017, que s’adjunta com a Annex, i que conté el detall de 34 rebuts per un import de 7.131,30 € Segon.

EDICTE: APROVACIÓ PADRÓ MERCAT SETMANAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA 2017

12 de gener de 2017

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament (actuant per delegació de l’Alcaldia) va acordar, en sessió del 9 de gener de 2017 el següent: Primer. Aprovar el padró anual de les taxes corresponents al mercat setmanal per a l’any 2017 com s’indica al document Annex amb 2 rebuts per import de 1447,68 € Segon. Informar a les persones interessades que el padró corresponent es troba en exposició pública a l’Ajuntament fins a la finalització del període de cobrament en període voluntari. Tercer.

EDICTE: APROVACIÓ PADRÓ TAXA ESCOLA BRESSOL MES DE FEBRER 2017

9 de gener de 2017

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament (actuant per delegació de l’Alcaldia) va acordar, en sessió del 22 de desembre de 2016 el següent: Primer. Aprovar el padró de les taxes de l’escola bressol corresponent al mes de Febrer de 2017, que s’adjunta com a Annex, i que conté el detall de 32 rebuts per un import de 6.174,30 € Segon.

VALORACIÓ MÈRITS I ENTREVISTES OPERARI PALETERIA

22 d'agost de 2016

Al document adjunt trobareu la valoració de mèrits i entrevistes plaça operari/ària brigada de paleteria.

DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA PLAÇA DE PALETERIA DE LA BRIGADA

19 d'agost de 2016

Al document adjunt trobareu la relació d'admesos i exclosos per a la plaça d'operari/ària de la brigada. 

EDICTE: APROVACIÓ INCIAL PROJECTE "MILLORES EN LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC"

12 de novembre de 2013

Pel present es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2013 va acordar:
 
Aprovar inicialment el projecte tècnic municipal titulat: “Millores en la Xarxa d’Enllumenat Públic 2013”; pel present resta obert període d’informació pública, per termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el BOPB, als efectes de que tots els interessats puguin examinar el corresponent expedient administratiu i ...

EDICTE: APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS ANY 2014

25 d'octubre de 2013

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en sessió plenària de data del 24 d’octubre de 2013, amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals, codificada amb el núm. 15.
Segon.

EDICTE : APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DELIMITACIÓ POLIGONAL CAN PALAU

22 d'octubre de 2013

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en sessió ordinària del 30 de setembre de 2013, va aprovar de forma definitiva el projecte de delimitació poligonal dels sòls inclosos a la Urbanització Can Palau. El que es fa públic donant compliment al que estableixen els articles del 122 al 125 (ambdós inclosos) del Decret 305/2006, de 18 juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

EDICTE : INICI TRAMITACIÓ EXPEDIENT REPARCEL·LACIÓ VISTAMAR I SUSPENSIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES

22 d'octubre de 2013

Pel present es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2013 va acordar:     
1. En relació a l’inici de la tramitació de l’expedient de reparcel·lació:     
Iniciar la tramitació de l’expedient de reparcel·lació dels sòls inclosos a la Urbanització Vistamar, així com sol·licitar al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, certificació de titularitat i càrregues de les finques incloses a la Urb.

EDICTE : APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE DELIMITACIÓ I DIVISIÓ POLIGONAL VISTAMAR

18 d'octubre de 2013

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en sessió ordinària del 30 de setembre de 2013, va aprovar de forma definitiva el projecte de delimitació i divisió poligonal dels sòls inclosos a la Urbanització Vistamar.     
El que es fa públic donant compliment al que estableixen els articles del 122 al 125 (ambdós inclosos) del Decret 305/2006, de 18 juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 4 (UA4)

29 de juny de 2013

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 17 de juny de 2013 ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 4 (UA4).
Informar-vos que el període d'informació pública s'iniciarà a partir de l´última publicació de l'edicte, el qual s'inserirà en el BOPB, DOGC, tauler d'edictes i pàgina web d'aquest Ajuntament, així com en un dels diaris de major tirada de les comarques de Barcelona. El període d'informació pública serà per termini d'un mes.

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 4 (UA4)

22 de juny de 2013

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 17 de juny de 2013 ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació núm. 4 (UA4). Informar-vos que el període d'informació pública s'iniciarà a partir de l´última publicació de l'edicte, el qual s'inserirà en el BOPB, DOGC, tauler d'edictes i pàgina web d'aquest Ajuntament, així com en un dels diaris de major tirada de les comarques de Barcelona. El període d'informació pública serà per termini d'un mes.

BAN: PRECAUCIONS PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN

13 de juny de 2013

Us adjuntem BAN relatiu a les precaucions a tenir en compte en l'ús de material pirotècnic per a la revetlla de Sant Joan.

APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE PLANTILLA. EXP. 01/2013

5 de juny de 2013

Us adjuntem l'edicte pel qual s'informa de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de plantilla (núm. d'expedient 01/2013).

BAN: PROHIBICIONS I RESTRICCIONS PER A ENCENDRE FOC

5 de juny de 2013

Mitjançant aquest BAN us informem de les restriccions i limitacions existents  per a encendre foc en el període comprès entre el dia 15 de març i 15 d'octubre (ambdós inclosos).
 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 03/2013

27 de maig de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponent a l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 03/2013.

APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

27 de maig de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponent a l'aprovació definitiva de l'expedient relatiu a l'ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT D'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

27 de maig de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponent a l'aprovació definitiva de l'expedient relatiu a l'aprovació de l'ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

AVÍS D'INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PEL DIA 9/05/2013

7 de maig de 2013

Us informem de les zones afectades per la interrupció del subministrament elèctric pel dia 9 de maig de 2013.

SIGNATURA DE CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER A ESTACIONAR GRATUÏTAMENT EN UNES ZONES

3 de maig de 2013

La regidoria de Governació ha acordat amb l'Ajuntament de Sant Pol de Mar un conveni que permetrà als veïns i veïnes de Sant Cebrià estacionar gratuïtament a la zona blava de Sant Pol de Mar per poder agafar el tren per motius de feina i així afavorir la mobilitat.
 
La documentació per a tramitar l'autorització corresponent s'haurà de portar a la Policia de Sant Pol de Mar a partir del pròxim 30 de maig de 2013.

A PARTIR DEL DIA 13 DE MAIG, EL CONSULTORI CANVIA D'HORARI

29 d'abril de 2013

Us informem que a partir del dia 13 de maig el consultori de Sant Cebrià de Vallalta canvia el seu horari.
El consultori de Sant Cebrià de Vallalta obrirà de dilluns adivendres de 8h a 14h.
 
Us adjuntem el document informatiu on s'indica en detall els canvis.
 

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL EXP. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 03/2013

28 de març de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponet a aquest expedient.

EDICTE: ESTABLIMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC A DEMANDA I APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR

28 de març de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponent a l'aprovació de l'establiment del servei de transport públic a demanda i l'aprovació del seu reglament regulador.

EDICTE: SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

28 de març de 2013

Us adjuntem l'edicte relatiu a la supressió del Registre Municipal d'Unions Civils de Sant Cebrià de Vallalta.

ORDRE DEL DIA. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013

20 de març de 2013

El proper dijous 21 de març de 2013 tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament.
Us adjuntem l'ordre del dia per al vostre  coneixement.

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT REGULACIÓ NOMS, CARRERS I NÚM. POLICIA D'UN SECTOR DE L'ENTRADA DE CASTELLAR D'ÍNDIES

25 de juny de 2012Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219