Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimarts, 21 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

Tauler d'anuncis

Solicitud Espai Parada de venda productes Fira de Santa Llúcia 2017

25 d'octubre de 2117

EDICTE: APROVACIÓ PADRÓ TAXA ESCOLA BRESSOL SETEMBRE 2018

26 de juliol de 2018

EDICTE: APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE "INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL"

28 de juny de 2018

Clicar el document adjunt per més informació.

EDICTE: APROVACIÓ PADRÓ TAXA ESCOLA BRESSOL MES DE JULIOL DE 2018

11 de juny de 2018

Clica el document adjunt per més informació.

DECRET 2018-0065 [Decret DEFINITIU admesos i exclosos borsa auxiliars administratius]

6 de març de 2018

DECRET 2018-0065 [Decret DEFINITIU  admesos i exclosos borsa auxiliars administratius]

ANUNCI: CONVOCATÒRIA AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 2018

9 de gener de 2018

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22-12-2017, s'ha acordat efectuar la convocatòria per la concessió de les prestacions econòmiques o en espècie de caràcter social urgent per l'any 2018. (veure document adjunt)

Declaracio responsable Fira de Santa Llúcia 2017

25 d'octubre de 2017

Bases procediment concessió parades fira nadal 2017

25 d'octubre de 2017

Model sol·licitud subvencions 2017

23 d'octubre de 2017

Model de justificació de subvencions 2017

23 d'octubre de 2017

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el marco de las bases reguladoras específicas para la actividad cultural de Sant Cebrià de Vallalta para el año 2017

19 d'octubre de 2017

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el maarc de les bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions per l'activitat esportiva de Sant Cebrià

19 d'octubre de 2017

BASES 2n CONCURS PER SELECCIONAR LA IMATGE DE LA FIRA DE LA TARDOR I DEL BOLET 2017 “Imatge Fira Tardor Bolet 2017”

13 d'octubre de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

Acta Junta de Govern Local del 9 d'octubre de 2017.pdf

9 d'octubre de 2017

Acta Junta de Govern Local del 2 d'octubre de 2017

2 d'octubre de 2017

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN ESDEVENIMENT ON S’ELABOREN, MANIPULEN I/O VENEN ALIMENTS

25 de setembre de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’ESPAIS PER A LA VENDA A LA XIV FIRA DE LA TARDOR I EL BOLET PER A L’ANY 2017

25 de setembre de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

DOCUMENT D’AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXA PER A LA VENDA DE PRODUCTES A LA FIRA DE LA TARDOR I DEL BOLET 2017

25 de setembre de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE PARADA PER A LA PROMOCIÓ DE COMERÇOS LOCALS FIRA DE LA TARDOR I DEL BOLET 2017

25 de setembre de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’ESPAIS PER A LA VENDA A LA XIV FIRA DE LA TARDOR I EL BOLET PER A L’ANY 2017

25 de setembre de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

Acta Junta de Govern Local del 25 de setembre de 2017

25 de setembre de 2017

DECLARACIÓ RESPONSABLE FIRA DE LA TARDOR I DEL BOLET 2017

22 de setembre de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

Acta Junta de Govern Local del 18 de setembre de 2017

18 de setembre de 2017

Acta Junta de Govern Local del 7 de setembre de 2017

7 de setembre de 2017

Acta Junta de Govern Local del 28 d'agost de 2017

28 d'agost de 2017

VALORACIÓ FINAL DEL PROCÉS SELECTIU D'ENGINYER TÈCNIC

10 de juliol de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

DECRET DE MODIFICACIÓ TRIBUNAL I HORARI D'ENTREVISTES PER AL PROCÉS SELECTIU D'ENGINYER TÈCNIC

7 de juliol de 2017

Clica al document adjunt per veure tota la informació.

VALORACIÓ MÈRITS I ENTREVISTES OPERARI PALETERIA

22 d'agost de 2016

Al document adjunt trobareu la valoració de mèrits i entrevistes plaça operari/ària brigada de paleteria.

DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA PLAÇA DE PALETERIA DE LA BRIGADA

19 d'agost de 2016

Al document adjunt trobareu la relació d'admesos i exclosos per a la plaça d'operari/ària de la brigada. 

EDICTE: APROVACIÓ INCIAL PROJECTE "MILLORES EN LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC"

12 de novembre de 2013

Pel present es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2013 va acordar:
 
Aprovar inicialment el projecte tècnic municipal titulat: “Millores en la Xarxa d’Enllumenat Públic 2013”; pel present resta obert període d’informació pública, per termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el BOPB, als efectes de que tots els interessats puguin examinar el corresponent expedient administratiu i ...

EDICTE: APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS ANY 2014

25 d'octubre de 2013

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en sessió plenària de data del 24 d’octubre de 2013, amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals, codificada amb el núm. 15.
Segon.

EDICTE : APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DELIMITACIÓ POLIGONAL CAN PALAU

22 d'octubre de 2013

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en sessió ordinària del 30 de setembre de 2013, va aprovar de forma definitiva el projecte de delimitació poligonal dels sòls inclosos a la Urbanització Can Palau. El que es fa públic donant compliment al que estableixen els articles del 122 al 125 (ambdós inclosos) del Decret 305/2006, de 18 juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

EDICTE : INICI TRAMITACIÓ EXPEDIENT REPARCEL·LACIÓ VISTAMAR I SUSPENSIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES

22 d'octubre de 2013

Pel present es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2013 va acordar:     
1. En relació a l’inici de la tramitació de l’expedient de reparcel·lació:     
Iniciar la tramitació de l’expedient de reparcel·lació dels sòls inclosos a la Urbanització Vistamar, així com sol·licitar al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, certificació de titularitat i càrregues de les finques incloses a la Urb.

EDICTE : APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE DELIMITACIÓ I DIVISIÓ POLIGONAL VISTAMAR

18 d'octubre de 2013

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en sessió ordinària del 30 de setembre de 2013, va aprovar de forma definitiva el projecte de delimitació i divisió poligonal dels sòls inclosos a la Urbanització Vistamar.     
El que es fa públic donant compliment al que estableixen els articles del 122 al 125 (ambdós inclosos) del Decret 305/2006, de 18 juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 4 (UA4)

29 de juny de 2013

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 17 de juny de 2013 ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 4 (UA4).
Informar-vos que el període d'informació pública s'iniciarà a partir de l´última publicació de l'edicte, el qual s'inserirà en el BOPB, DOGC, tauler d'edictes i pàgina web d'aquest Ajuntament, així com en un dels diaris de major tirada de les comarques de Barcelona. El període d'informació pública serà per termini d'un mes.

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 4 (UA4)

22 de juny de 2013

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 17 de juny de 2013 ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació núm. 4 (UA4). Informar-vos que el període d'informació pública s'iniciarà a partir de l´última publicació de l'edicte, el qual s'inserirà en el BOPB, DOGC, tauler d'edictes i pàgina web d'aquest Ajuntament, així com en un dels diaris de major tirada de les comarques de Barcelona. El període d'informació pública serà per termini d'un mes.

BAN: PRECAUCIONS PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN

13 de juny de 2013

Us adjuntem BAN relatiu a les precaucions a tenir en compte en l'ús de material pirotècnic per a la revetlla de Sant Joan.

APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE PLANTILLA. EXP. 01/2013

5 de juny de 2013

Us adjuntem l'edicte pel qual s'informa de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de plantilla (núm. d'expedient 01/2013).

BAN: PROHIBICIONS I RESTRICCIONS PER A ENCENDRE FOC

5 de juny de 2013

Mitjançant aquest BAN us informem de les restriccions i limitacions existents  per a encendre foc en el període comprès entre el dia 15 de març i 15 d'octubre (ambdós inclosos).
 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 03/2013

27 de maig de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponent a l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 03/2013.

APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

27 de maig de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponent a l'aprovació definitiva de l'expedient relatiu a l'ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT D'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

27 de maig de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponent a l'aprovació definitiva de l'expedient relatiu a l'aprovació de l'ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

AVÍS D'INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PEL DIA 9/05/2013

7 de maig de 2013

Us informem de les zones afectades per la interrupció del subministrament elèctric pel dia 9 de maig de 2013.

SIGNATURA DE CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER A ESTACIONAR GRATUÏTAMENT EN UNES ZONES

3 de maig de 2013

La regidoria de Governació ha acordat amb l'Ajuntament de Sant Pol de Mar un conveni que permetrà als veïns i veïnes de Sant Cebrià estacionar gratuïtament a la zona blava de Sant Pol de Mar per poder agafar el tren per motius de feina i així afavorir la mobilitat.
 
La documentació per a tramitar l'autorització corresponent s'haurà de portar a la Policia de Sant Pol de Mar a partir del pròxim 30 de maig de 2013.

A PARTIR DEL DIA 13 DE MAIG, EL CONSULTORI CANVIA D'HORARI

29 d'abril de 2013

Us informem que a partir del dia 13 de maig el consultori de Sant Cebrià de Vallalta canvia el seu horari.
El consultori de Sant Cebrià de Vallalta obrirà de dilluns adivendres de 8h a 14h.
 
Us adjuntem el document informatiu on s'indica en detall els canvis.
 

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL EXP. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 03/2013

28 de març de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponet a aquest expedient.

EDICTE: ESTABLIMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC A DEMANDA I APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR

28 de març de 2013

Us adjuntem l'edicte corresponent a l'aprovació de l'establiment del servei de transport públic a demanda i l'aprovació del seu reglament regulador.

EDICTE: SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

28 de març de 2013

Us adjuntem l'edicte relatiu a la supressió del Registre Municipal d'Unions Civils de Sant Cebrià de Vallalta.

ORDRE DEL DIA. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013

20 de març de 2013

El proper dijous 21 de març de 2013 tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament.
Us adjuntem l'ordre del dia per al vostre  coneixement.

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT REGULACIÓ NOMS, CARRERS I NÚM. POLICIA D'UN SECTOR DE L'ENTRADA DE CASTELLAR D'ÍNDIES

25 de juny de 2012Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219