Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dissabte, 23 de juny

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DEL 22 DE MARÇ DE 2018

12 de març de 2018


  • Data pub. oficial: 12 de març de 2018

De conformitat amb el que estableix l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R. D. 2568/1986 de 28 de novembre, es fa públic que per l’Alcaldia s’ha convocat el Ple de l’Ajuntament a sessió pública extraordinària a celebrar el dijous 22 de març de 2018, a les 20.00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

1r. PUNT Donar compte al Ple de l’escrit de 4 regidors del grup municipal AVSC d’expulsió del grup polític de la Sra. Alcaldessa i tramitació posterior.

2n. PUNT Donar compte al Ple de la reorganització de regidories.

Sant Cebrià de Vallalta, 12 de març de 2018

La secretària interventora

per acumulació de funcions

Document signat digitalment

•    Motivació del caràcter extraordinari de la convocatòria

D’acord amb allò establert en l’article 28 del ROM i l’article 78.2 del ROF, es convoca sessió extraordinària del Ple el dia..(posar com a límit el 26 de març) a instància dels regidors que representen “al menys una quarta part del nombre legal de membres de la corporació”, regidors senyors Raul Sánchez Martos, Cristina Romero Martínez, Javier Mallo Martínez i Daniel Lienas Grande.

Igualment, d’acord amb allò previst en l’article 103.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la presidència ha considerat convenient incloure el punt núm. 2 de l’ordre del dia.


Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219