Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 22 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EDICTE: APROVACIÓ INICIAL PROJECTE "INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL"

17 de gener de 2018


  • Data pub. oficial: 16 de gener de 2018

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2017, el projecte tècnic municipal titulat: “Instal•lació de gespa artificial al Camp de Futbol Municipal”.

Pel present resta obert període d’informació pública, per termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL de la Província de Barcelona, als efectes de què tots els interessats puguin examinar el corresponent expedient administratiu i documentació tècnica formativa del mateix, per la presentació de suggeriment i reclamacions, si procedeixen.

El que es fa públic d’acord amb el que estableix l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny (Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals).

Sant Cebrià de Vallalta, 22 de desembre de 2017

L’alcaldessa

Sonia Scafa Álvarez


Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219