Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 18 de juliol

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EDICTE: APROVACIÓ PADRÓ TAXA ESCOLA BRESSOL MES DE DE NOVEMBRE DE 2017

1 de novembre de 2017


  • Data pub. oficial: 1 de novembre de 2017

EDICTE

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament (actuant per delegació de l’Alcaldia) va acordar, en sessió del 9 d’octubre de 2017 el següent:

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en sessió ordinària del 12 de febrer de 2015, va delegar, entre d’altres taxes, a la Diputació de Barcelona, les competències de recaptació dels tributs corresponent a la Taxa pel servei d’escola bressol.

Atès que mensualment s’envia a l’Organisme de Gestió tributària un padró amb el detall dels rebuts corresponents de cada alumne. I que per part de l’Organisme de gestió tributària es sol·licita la resolució on s’aprovi prèviament el padró mensual de l’escola bressol.

Des d’Alcaldia es proposa l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar el padró de les taxes de l’escola bressol corresponent al mes de NOVEMBRE de 2017, que s’adjunta com a Annex, i que conté el detall de 32 rebuts per un import de 7.812,30 €

Segon. Informar a les persones interessades que el padró corresponent al mes de NOVEMBRE es troba en exposició publica a l’Ajuntament fins a la finalització del període de cobrament en període voluntari.

Tercer. Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió tributària.

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219