A partir del 8 de maig, oberta la convocatòria de sol·licitud d'exempció de la taxa d'escombraries per a l'exercici 2024

Dimarts, 7 de maig de 2024

Des del 8 i fins el 21 de maig inclòs, estarà oberta la convocatòria de sol·licitud d'exempció de la taxa d'escombraries per a l'exercici 2024 per aquelles persones o famílies amb dificultats econòmiques, d'acord amb l'ordenança fiscal 10 de taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Què és ?
És la bonificació equivalent al 100% de l’import de la taxa de recollida d'escombraries destinada a aquelles unitats familiars que reuneixin les següents condicions:
1.    Que tots els membres de la unitat familiar figurin empadronats en aquest municipi.
2.    Que l'habitatge que, per qualsevol títol, ocupi la unitat familiar ho sigui en concepte de residència habitual i permanent i no com a segona residència. No podran ser propietaris de més d’un habitatge.
3.    Que els ingressos totals mensuals de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional vigent   (anual 15.876,00€ 14 pagues x 1.134,00 euros mensuals)
4.    Que en casos de pensions de viduïtat, de pensions no contributives i del  PIRMI es descomptaran dels seus ingressos les despeses de lloguer i d’hipoteca.
5.    La persona que representi a Ia unitat familiar, haurà de presentar sol·licitud i aportar la documentació que se li requereixi per tal d’acreditar el nivell econòmic de la unitat familiar.
6.    Gaudiran d’una bonificació equivalent al 100% de l’import de la taxa de recollida d'escombraries aquells casos de risc social, essent els Serveis Socials els que emetran el corresponent informe acreditatiu. En aquests casos amb l’informe favorable ja no caldrà que els interessats presentin cap tipus de sol·licitud.

Què s’ofereix?
Bonificació del 100% de la taxa de recollida d’escombraries

Documentació per presentar a l’Ajuntament
- Sol·licitud
- Fotocòpia DNI
- Volant de Convivència del Padró Municipal d’Habitants
- Certificats d’ingressos (nòmina, pensió, prestacions... )  i despeses (hipoteca, lloguer..)
- Extracte bancari 6 últims mesos o saldo mig bancari de tots els comptes
- Certificat de la última  declaració d’hisenda o bé certificat de declaració negativa de la renda

Període de presentació de sol·licituds 
Del 8 al Fins el 21 de maig de 2024 inclòs.

Com es respondrà?
L’Organisme de Gestió Tributària respondrà a totes les sol·licituds 

Darrera actualització: 7.05.2024 | 11:48