La Comissió Informativa

Competències

La Comissió Informativa està regulada mitjançant l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 601. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

És un òrgan sense atribucions resolutòries que té per objecte l'anàlisi, l'estudi o la consulta sobre matèries i temes que han de ser sotmesos a la consideració d'un Ple municipal.

Està formada per un regidor de cada grup municipal i presidida per l'Alcalde/ssa. Es regeix mitjançant el sistema de vot ponderat.

Règim de sessions

La Comissió Informativa General celebrarà reunions ordinàries cada dos mesos d’acord amb el règim de sessions plenàries. S’estableix amb caràcter general els dijous de la setmana anterior a la de la sessió ordinària plenària, a les 19 hores.

Règim d’indemnitzacions

  • Per assistència a Comissions Informatives ordinàries: 55 euros per sessió.
  • Per assistència a sessions Comissions Informatives extraordinàries: 27,50 euros per sessió.