La Comissió Especial de Comptes

Competències


L'article 127 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’article 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, regulen la Comissió especial de Comptes de caràcter preceptiu, que està formada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació.

És de la competència de la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals següents:
a) Compte general del Pressupost.
b) Compte d'administració del patrimoni.
c) Compte de valors independents i auxiliars de pressupost.
d) Comptes d'ens o organismes municipals de gestió.

Rendits, per part de l'Alcaldia, el Compte general del Pressupost i d'administració de patrimoni i, per part dels corresponents serveis econòmics de l'Ajuntament, els altres comptes, seran sotmesos abans del dia 1 de juny de cada exercici a la Comissió Especial de Comptes, per tal que els pugui examinar juntament amb els seus justificants i antecedents.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà de l'Alcalde, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la Corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

 

Règim d’indemnitzacions


  • Per assistència a Comissions Especials de Comptes:165,00 euros