Consulta pública de l’Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl

Dilluns, 25 de juliol de 2022 a les 00:00

La consulta pública de l’Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl, té per objecte regular la intervenció municipal en els actes de transformació o utilització del sòl, subsòl i vol; els procediments i els requisits per la tramitació de les obres urbanístiques segons el règim d’intervenció que correspongui; la informació urbanística; les normes per a l’execució i finalització de les obres; els drets i deures de les persones titulars de les llicències i de les comunicacions prèvies així com la intervenció municipal en supòsits d’urgència.

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a fi de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, es duu a terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania.

És per això que s’informa als diferents ciutadans, organitzacions i associacions que podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja sigui de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Carrer Centre 27; o bé per mitjans telemàtics a través del registre electrònic de la seu electrònica municipal.

Per a més informació: https://seu-e.cat/ca/web/stcebria/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs

 

Darrera actualització: 29.07.2022 | 10:00