Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

Divendres, 19 de gener de 2024 a les 00:00

Per provisió de l’alcaldia de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta de data 15 de gener de 2024, es disposa l'inici del tràmit de consulta pública de l’Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

De conformitat amb allò previst en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja sigui de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Carrer Centre 27; o bé per mitjans telemàtics a través del registre electrònic.

Trobareu el qüestionari per a la recollida d'aportacions adjunt a la notícia.

Darrera actualització: 19.01.2024 | 11:21