Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament i del registre municipal d'entitats i associacions veïnals

Dilluns, 18 de setembre de 2023

Els diferents ciutadans i ciutadanes, entitats i associacions, poden presentar opinions, suggeriments i aportacions a través del qüestionari adjunt a la notícia. Hi ha temps des d'avui fins el 10 d'octubre

En compliment de l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), amb caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança reguladora del reglament i registre municipal d’entitats i associacions veïnals, s’obre el procés de consulta pública prèvia, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions en relació a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) Els objectius de la norma.

c) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

En compliment amb l'anterior es planteja el següent qüestionari.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

- Disposar d’un recull estable i regulat de participació de les Entitats i Associacions Veïnals, i de comunicació entre aquestes i les autoritats municipals.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

- Les Entitats i Associacions veïnals són un instrument fonamental per a un bon funcionament democràtic i participatiu de la vida quotidiana en un municipi, són el teixit associatiu. La xarxa d’entitats i associacions ciutadanes que amb treball, implicació i il·lusió porten a terme diferents projectes i activitats d’interès públic i/o social  complementen l’actuació municipal en diversos àmbits. A través de la seva regulació es creen condicions favorables per al seu funcionament.

- La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació fa necessari disposar d'un instrument que reflecteixi fidelment quin és el nivell d'associacionisme existent al nostre municipi.

- L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, conscient del paper de totes aquestes entitats i associacions en la tasca de dinamització de la participació ciutadana, té l'objectiu de conèixer el nombre d'entitats existents en el municipi a cada moment, les seves finalitats i la seva representativitat, a l'efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal.

- La creació i regulació de les Entitats i Associacions de Sant Cebrià de Vallalta ha d’afavorir, conèixer i garantir:

a) La realitat del teixit associatiu i de participació col·lectiva.

b) La informació necessària que doni suport a les accions públiques que s'hagin d'emprendre per afavorir i fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes d'interès públic.

c) La transparència en la gestió municipal i satisfer millor les necessitats de la ciutadania.

Objectius de la norma

- Fomentar la cultura participativa a Sant Cebrià de Vallalta, i regular la participació que permet a les Entitats i Associacions a col·laborar activament en la construcció, desenvolupament i millora del municipi, aportant el seu punt de vista, fent propostes o impulsant accions amb voluntat transformadora.

Possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores

- Es considera preferible la regulació mitjançant un reglament específic, més clarificador, pràctic i accessible per a la ciutadania.

Per tot el darrerament exposat, s’informa als diferents ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci a la web municipal, en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, ja sigui de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Carrer Centre 27; o bé per mitjans telemàtics a través del registre electrònic de la seu electrònica municipal.

Darrera actualització: 21.09.2023 | 11:37