El Ple Municipal de Sant Cebrià de Vallalta va celebrar dijous 24 la sessió ordinària corresponent al mes de novembre

Dilluns, 28 de novembre de 2022 a les 00:00

Dijous 24 de novembre a les 19 hores va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta el Ple Municipal corresponent al mes de novembre. 

Hi van assistir l’alcalde Albert Pla, que va presidir l’acte, juntament amb Anna Basas, Jordi Armengol i Anna Rodón d’ERC; Jordi Marqueño i Isabel Vico de Junts per Catalunya-Sant Cebrià; Cristina Romero i Javier Mallo de l’Agrupació de Veïns Sant Cebrià; Javier Agulló de la Candidatura d’Unitat Popular; Sònia Scafa de Sant Cebrià Suma i Mònica Garcia del PSC.

Pots veure’l sencer CLICANT AQUÍ

En el primer punt es va aprovar l’acta de la sessió anterior amb vots a favor de tots els partits: PSC, Sant Cebrià Suma, Agrupació de Veïns de Sant Cebrià, la CUP, Junts per Catalunya i ERC.

En el segon punt, (Expedient 1942/2022) va prendre possessió el regidor Javier Agulló Mateos per part del grup municipal de la CUP i ja va participar en el seu primer ple com a regidor.

En el tercer punt es va donar compte del canvi de portaveus d’ERC que deixa de ser-ho Anna Basas i passa a ser-ho Anna Rodón. La ja exportaveu Anna Basas va demanar que constés en acte que la renúncia com a portaveu ha estat una decisió seva i no del partit i que constés el registre d’entrada amb la seva sol·licitud. 

Quart punt
a) Expedient 2037/2022. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 2022
Degut a que s’han presentat davant l’Ajuntament liquidacions i factures corresponents a exercicis pressupostaris anteriors al present exercici  i per tal d’aprovar aquestes despeses i realitzar el pagament corresponent es va  fer necessari fer el procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit per un import de 111.517,52€.

26/02/21 Consell Comarcal Maresme, neteja viaria Desembre 2020 4.322,16€
27/12/21 Barcelona Bus, trasnsport urbà, setembre 2021 12.519,85€
23/12/20 Consorci tractament Residus sòlids urbans del Maresme, voluminós desembre 2020 42,93€
15/09/21 Consorci tractament Residus sòlids urbans del Maresme, liquidacions agost 2021 10.186,85€
28/12/2020 – 01/03/2021 Deixalleria exercici 2020 79.362,85€
17/12/2021 – 08/04/2021 Aportació municipal a les finances del Consell Comarcal del Maresme 5.082,88€
  Total despeses  111.517,52€

 

Es va aprovar el reconeixement dels crèdits esmentats anteriorment corresponents a exercicis anteriors amb vots en contra de PSC, Sant Cebrià Suma, Agrupació de Veïns de Sant Cebrià, de la CUP, i vots a favor de Junts per Catalunya i ERC.
Es va tramitar de manera paral·lela un expedient de suplement amb càrrec a Romanent de Tresoreria per poder fer front a aquesta despesa tal i com s’indica al punt següent. És a dir, s’utilitza el superàvit acumulat de la corporació en exercicis anteriors per obtenir els recursos per fer front a aquesta despesa.

b) Expedient 2312/2022. Modificació de Crèdits
Es va aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. Es va aprovar amb vots en contra de PSC, Sant Cebrià Suma, Agrupació de Veïns de Sant Cebrià, de la CUP, i vots a favor de Junts per Catalunya i ERC.

c) Expedient 566/2022. Proposta Ple increment salarial any 2022 - 1,5%
Es va aprovar l’increment salarial de l’1.5% del complement específic en caràcter retroactiu a gener del 2022 dels treballadors de l’Ajuntament acordat amb els sindicats.
Abstenció de PSC i Sant Cebrià Suma, vot en contra d’Agrupació de Veïns, vot a favor de la CUP, Junts per Catalunya i ERC.

d) Expedient 2297/2022. Convenis. Modificació del conveni de la deixalleria entre els ajuntaments de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta

D’acord consta a l’informe favorable de data 11 de novembre de 2022 de la Tècnica de Medi Ambient, en els darrers anys el nombre d’usuaris de la deixalleria provinents de Sant Cebrià de Vallalta han anat creixent i aquest creixement està consolidat arribant a generar més del 50% de la utilització, 52,48% d’usos l’exercici 2021 i estimació de 58,92% al tancament del 2022, demostrant-se així que la ciutadania de Sant Cebrià fa un bon ús i està compromesa amb el reciclatge.

Així mateix, s’acordà que totes les inversions serien finançades inicialment per l’Ajuntament de Sant Pol amortitzant-se anualment i proporcional la part que correspon a Sant Cebrià en funció de la vida útil esperada de cada inversió. Aquest augment fa que s’hagi de modificar el coeficient de participació de les despeses fixes i variables, en l’acord del nou conveni a finals de l’any 2020 es pactà mantenir provisionalment els percentatges del 38,54% i 61,46% respectivament conforme població amb el compromís de readaptar-los en funció dels usos. També cal destacar que des de l’1 de gener de 2022 es posà en marxa el cobrament del preu públic per l’ús que en fan els industrials fet que ajudarà a reduir el cost total de gestió.

La modificació del conveni de la deixalleria consisteix en que els consistoris passen a pagar un 50% cada un, a més tots els ingressos que produeixi la deixalleria també es repartiran al 50% i es manté la taula d’amortitzacions anuals de les inversions fetes a la deixalleria. Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023.

Es va aprovar la modificació del conveni de la deixalleria entre els Ajuntaments de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta amb els vots en contra de PSC, Sant Cebrià Suma, Agrupació de Veïns, abstenció de la CUP i fots a favor de Junts per Catalunya i ERC.

e) Es va afegir el punt E, com a assumpte d’urgència, el debat i votació de modificació de crèdit 12/2022 (expedient 2419/2022).
L’equip de govern ha decidit portar a terme les accions que descrivim a continuació i per finançar-les s’utilitza el romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici 2021, és a dir, el superàvit acumulat de la corporació al llarg dels diferents exercicis econòmics. S’incorporen aquests recursos al pressupost de l’exercici per tal de poder realitzar les actuacions indicades a continuació:

Asfaltat Carrer Sant Damià / Carrer Centre 66.999,76€
Mobiliari urbà 22.032,92€
Reparació Asfaltat Castellar d'Índies 160.301,51€
Subvenció Bisbat de Girona (Retaule) 10.073,50€
Total despeses 259.407,69€

 

Es va aprovar amb vots en contra de PSC, Sant Cebrià Suma, Agrupació de Veïns de Sant Cebrià, de la CUP, i vots a favor de Junts per Catalunya i ERC.

El cinquè punt, l’informe de regidories, el pots sentir ESCOLTANT EL PLE.

La darrera part de la sessió va ser, com és habitual, la dels precs i preguntes.

Darrera actualització: 28.11.2022 | 14:46