Període de sol·licitud de bonificació de la taxa d’escombraries 2022

Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 00:00

Es poden presentar les sol·licituds del dia 2 de maig fins al 31 de maig del 2022, ambdós inclosos.

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta informa del període de sol·licitud de bonificació de la taxa d’escombraries 2022.

Què és?

És la bonificació equivalent al 100% de l’import de la taxa de recollida d'escombraries destinada a aquelles unitats familiars que reuneixin les següents condicions:

  1. Que tots els membres de la unitat familiar figurin empadronats a Sant Cebrià de Vallalta.
  2. Que l'habitatge que, per qualsevol títol, ocupi la unitat familiar ho sigui en concepte de residència habitual i permanent i no com a segona residència. No podran ser propietaris de més d’un habitatge.
  3. Que els ingressos totals mensuals de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional vigent (anual 14.000,00€ 14 pagues x 1.000 euros mensuals)
  4. Que en casos de pensions de viduïtat, de pensions no contributives i del  PIRMI es descomptaran dels seus ingressos les despeses de lloguer i d’hipoteca.
  5. La persona que representi a Ia unitat familiar, haurà de presentar sol·licitud i aportar la documentació que se li requereixi per tal d’acreditar el nivell econòmic de la unitat familiar.
  6. Gaudiran d’una bonificació equivalent al 100% de l’import de la taxa de recollida d'escombraries aquells casos de risc social, essent els Serveis Socials els que emetran el corresponent informe acreditatiu. En aquests casos amb l’informe favorable ja no caldrà que els interessats presentin cap tipus de sol·licitud.

Què s’ofereix?

Bonificació del 100% de la taxa de recollida d’escombraries

Documentació per presentar a l’Ajuntament

- Sol·licitud

- Fotocòpia DNI

- Volant de Convivència del Padró Municipal d’Habitants

- Certificats d’ingressos (nòmina, pensió, prestacions... )  i despeses (hipoteca, lloguer..)

- Extracte bancari 6 últims mesos o saldo mig bancari de tots els comptes

- Certificat de l’última  declaració d’hisenda o bé certificat de declaració negativa de la renda

 

Període

Del dia 2 de maig fins al 31 de maig del 2022, ambdós inclosos.

Com es respondrà?

L’Organisme de Gestió Tributària respondrà a totes les sol·licituds.

Darrera actualització: 27.04.2022 | 14:15