Sessió ordinària de ple municipal corresponent al mes de gener

Dimarts, 24 de gener de 2023

L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta celebrarà aquest dijous 26 de gener, a les 19 hores, la sessió ordinària del ple municipal, amb un ordre del dia que contempla 6 punts. Els podeu consultar a continuació:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1r PUNT. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2n PUNT. Activitat de Control

a) Donar compte canvi de portaveus CUP del Expedient 99/2023

b) Donar compte resolucions d'Alcaldia

3r PUNT. Part Resolutiva

a) Expedient 2394/2022. Ratificació DECRET 2022-0751 [Decret aprovació Conveni transport públic interurbà any 2022]

b) Expedient 87/2023. Modificació plaça Tècnic/a de serveis jurídics

c) Expedient 34/2023. Compatibilitat activitat privada enginyer tècnic

d) Expedient 2252/2022. Organització i Disposicions Comunes de Control
Intern

e) Expedient 2291/2022. Modificació inicial de les bases d'execució del pressupost

f) Expedient 2305/2022. Aprovació conveni delegació de competències SAD exercici 2023

4t PUNT. Mocions

a) Moció relativa a la sol·licitud d'una nova ponència de valors

5è PUNT. Informe de regidories

6è PUNT. Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.01.2023 | 08:27