La Junta de Govern Local

Competències


a) La Junta de Govern Local s'integra per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.

b) Correspon a la Junta de Govern Local:
       a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
       b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

c) Els tinents d'alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, l'alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els regidors.

d) L'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els tinents d'alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyessin a aquella.

Aquestes vénen definides per l'article 23 de la Llei reguladora de bases de règim local.

Règim de sessions


La Junta de Govern Local celebra sessió ordinària cada quinze dies a les 18 hores.

Règim d’indemnitzacions


  • Per assistència a sessions de la Junta de Govern Local: 550 euros per sessió
  • Per assistència a sessions extraordinàries de la Junta de Govern Local: 275€ per sessió (limitat a un màxim de 3 sessions anuals. A partir de la quarta sessió el preu serà de 0 euros.