La Junta de Portaveus

Competències


El Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de data de 26 de març de 2015, i publicat al BOPB de data de 20 d’abril de 2015, estableix, en el seu article quart, que l’organització municipal es regirà, entre d’altres, per la Junta de Portaveus.

És un òrgan no resolutori ni executiu, integrada pels portaveus o els substituts que designin els diferents grups municipals i presideix pel president de la Corporació, o la persona que designi en substitució seva.

S’atribueix a la Junta de Portaveus debatre les qüestions que hagin de ser sotmeses a aprovació plenària, amb caràcter previ, i que a aquests efectes la Junta de Portaveus serà fixada amb anterioritat a la convocatòria de cada sessió plenària, i en ella es presentarà la proposta de l’Ordre del dia de la convocatòria.

Les sessions de la Junta de Portaveus no produiran efectes administratius, i , per tant, no requeriran formalitat de cap mena i no serà necessari estendre acta de les seves reunions ni l’assistència de cap fedatari públic.

Règim de sessions


La Junta de Portaveusl celebrarà reunions ordinàries cada dos mesos d’acord amb el règim de sessions plenàries. S’estableix amb caràcter general els dijous de la setmana anterior a la de la sessió ordinària plenària, a les 20 hores.

Règim d’indemnitzacions


  • Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: zero euros per sessió.