Declaració responsable d'obertura

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Mitjançant la Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici i modificació d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici, amb excepció dels establiments turístics que es tramiten a través d'un formulari específic. Més informació a:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics

Termini de la sol·licitud

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per la prestació del servei. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió (de caràcter essencial, de qualsevol dada consignada en aquest document, comportarà, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedir l’exercici del dret o de l’activitat afectada des del moment en què es coneixen).

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat, amb el qual declara responsablement de l'inici o modificació de l'activitat:

  - Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l’activitat.
  - Que es disposa d'un certificat tècnic, signat per un tècnic competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l'establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
  - Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
  - Que es disposa de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d'assegurances o altres garanties que cobreixi el risc de l'activitat per les quanties que estableixen en la normativa vigent, comprometent-se que estarà en vigor quan s'obri l'establiment i durant la permanència d'aquest.
  - Que en cas d'actuar com a representant legal, s'aporta la documentació acreditativa d'aquesta representació per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  - Que les dades consignades a la declaració són certes.
  - Que em comprometo a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l'activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta declaració.
  - Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l'Administració pública competent es pugui efectuar.

 • Model formulari declaració responsable d’obertura.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Centre, 27 - 08396 Sant Cebrià de Vallalta - Barcelona
Telèfon: 937 631 024
Fax: 937 630 219
Adreça electrònica: st.cebria@diba.cat
Horari:  
Horari: Dl-Dv 9.00h-14.00h i Dj 16.00h-19.00 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 30 de setembre): Dl-Dv 9.00h-14.00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.11.2020 | 09:32